Podmienky spracúvania osobných údajov

I. Predmet úpravy

 
1. Spoločnosť PTÁČEK-veľkoobchod, a.s. pri svojej činnosti spracúva niektoré osobné údaje alebo je prevádzkovateľom osobných údajov.
2. Spoločnosť PTÁČEK-veľkoobchod, a.s. týmto poskytuje informácie o spracúvaní osobných údajov v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len "GDPR") a zákona č. 18/2018 Zb., o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení ďalších zákonov.

II. Prevádzkovateľ osobných údajov

1. Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť PTÁČEK-veľkoobchod, a.s. IČO: 35814586, so sídlom: Vajnorská 140, 831 04 Bratislava, zapísaná na Okresnom súde Bratislava I, odd. Sa, vl.č.4354/B (ďalej len "PTÁČEK-veľkoobchod, a.s.").
2. Spoločnosť je možné kontaktovať písomne na adrese Vajnorská 140, 831 04 Bratislava, elektronicky prostredníctvom formulára dostupného tu , alebo prostredníctvom pridelených obchodných zástupcov.

III. Účely spracúvania osobných údajov

1. Osobné údaje sú spracúvané v nevyhnutnom rozsahu za účelom:
- plnenia povinností vyplývajúcich zo zmlúv
- plnenia povinností vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov
- komunikácie so zákazníkmi a obchodnými partnermi, vr. zasielania informácií potrebných pre plnenie zmlúv
- zasielania obchodných oznámení s ponukou produktov a služieb
- organizovania obchodných akcií a školení
- vymáhania právnych povinností
- sledovania zmien vo verejných registroch vrátane registra úpadcov
- zabezpečenia ochrany práv a oprávnených záujmov.

IV. Kategórie spracúvaných osobných údajov

1. Spracúvané sú osobné údaje uvedené nižšie:
- Identifikačné údaje: meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, rodné číslo, údaje o dokladoch totožnosti, IČO, DIČ, firma, pozícia vo firme
- Kontaktné údaje: e-mail, telefónne čísla, identifikátor elektronickej schránky, kontaktné adresy
- Údaje o odbornom zameraní: povolanie, odborná špecializácia
- Údaje o využívaní internetových služieb: IP adresy zariadení pristupujúcich na weby prevádzkovateľa, a identifikátory cookies
- Ďalšie údaje: číslo účtu, prehľad obchodovania, prípadne údaje súvisiace s vymáhaním pohľadávok (prehľad exekúcií, majetku)
2. Spoločnosť PTÁČEK-veľkoobchod, a. s. osobné údaje získava od subjektov údajov alebo z verejne dostupných zdrojov (napr. obchodný a živnostenský register) a osobné údaje nenakupuje ani nepredáva.
3. Spracovanie osobných údajov zákazníka je zmluvným požiadavkou. Pri neposkytnutie osobných údajov, najmä základných identifikačných a kontaktných údajov (ako je meno, priezvisko, adresa) nemusí byť zmluva uzavretá z dôvodu nemožnosti zabezpečenia jej splnenia, alebo vymoženie povinností zo zmluvy.

V. Zasielanie obchodných oznámení

1.PTÁČEK-veľkoobchod, a. s. využíva kontaktné údaje za účelom zasielania obchodných oznámení, ktoré sa týkajú odboru podnikania PTÁČEK-veľkoobchod, a. s.
2.Každý zákazník môže vyjadriť svoj nesúhlas so zasielaním obchodných oznámení kliknutím na odkaz v emaile alebo na kontaktných údajoch dľa článku II. týchto podmienok
3.Pokiaľ zákazník vyjadril nesúhlas so zasielaním obchodných oznámení pred účinnosťou týchto podmienok, nebudú obchodné oznámenia ani naďalej zasielané.
4.Zasielanie obchodných oznámení je možné obnoviť kontaktovaním svojho obchodného zástupcu alebo na ďalších kontaktných údajoch dľa článku II. týchto podmienok.

VI. Príjemcovia osobných údajov

1. Osobné údaje môžu byť poskytnuté ďalším spoločnostiam, ktoré sú úzko prepojené so spoločnosťou PTÁČEK-veľkoobchod, a. s. najmä spoločnostiam so spoločnou materskou spoločnosťou, a akcionárom alebo spoločnostiam dcérskym. V rámci týchto spoločností je zaistená ochrana osobných údajov v súlade s právnymi predpismi.
2. K osobným údajom môžu mať prístup tieto kategórie príjemcov:
-poskytovateľ služby zasielania obchodných oznámení
-daňový poradca, účtovník, právny zástupca a ďalší odborní konzultanti
-dopravcovia
-servisní a montážni partneri
-osoby zaisťujúce monitoring spoločností a fyzických osôb, napr. zmien v registri úpadcov a obchodnom registri
-správcovia interných systémov spoločnosti, poskytovatelia služieb v súvislosti s prevádzkou webov a interných systémov
3. Osobné údaje sú poskytované len v nevyhnutnom rozsahu, a pokiaľ je to potrebné. Ochrana osobných údajov je zaistená uzavretými zmluvami o spracúvaní osobných údajov, o mlčanlivosti alebo zákonnou povinnosťou mlčanlivosti.
4. Pri splnení zákonných podmienok môžu byť osobné údaje sprístupnené štátnym orgánom (Polícii SR, súdom, Finančnej správe SR a pod.) v rámci výkonu ich zákonných právomocí.

VII. Dôvody spracúvania

1.PTÁČEK-veľkoobchod, a. s. spracúva osobné údaje zákazníkov na základe nasledujúcich právnych dôvodov:
-oprávnený záujem
-plnenie zmluvy
-plnenie právnej povinnosti
-platný súhlas so spracúvaním osobných údajov
2. Oprávnený záujem PTÁČEK-veľkoobchod, a. s. na spracúvanie osobných údajov je daný najmä v týchto prípadoch:
-Ochrana dôležitých práv PTÁČEK-veľkoobchod, a. s. vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov a zmlúv, vrátane overovania/vyhodnocovania kreditného rizika a hodnotenia platobnej schopnosti zákazníka;
-Ochrana majetku PTÁČEK-veľkoobchod, a. s.
-Vymáhanie prípadných pohľadávok
-Priamy marketing, t. j. ponúkanie tovaru a služieb

VIII. Ďalšie informácie

1. Osobné údaje sú spracúvané po dobu trvania vzájomného vzťahu a ďalej po dobu, po ktorú je možné uplatňovať vzájomné práva a povinnosti z týchto vzťahov. Pokiaľ prebieha spracúvanie na základe oprávneného záujmu, bude ukončené, hneď ako oprávnený záujem pominie.
2. PTÁČEK-veľkoobchod, a.s. bude uchovávať osobné údaje vždy najmenej po dobu stanovenú príslušnými právnymi predpismi.
3. V prípade spracúvania osobných údajov na základe udeleného súhlasu, považuje sa súhlas za udelený na dobu 5 rokov.
4. Pokiaľ prebieha spracúvanie osobných údajov na základe udeleného súhlasu, je zákazník oprávnený kedykoľvek udelený súhlas odvolať na kontaktných údajoch uvedených v čl. II týchto podmienok bez toho, že je tým akokoľvek dotknutá zákonnosť spracúvania osobných údajov pred týmto odvolaním.
5. Zákazník je oprávnený podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov, v prípade, že má za to, že prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v rozpore s GDPR.
6. Zákazník má právo požadovať opravu alebo aktualizáciu osobných údajov, a to u svojho obchodného zástupcu alebo na kontaktoch uvedených v čl. II týchto podmienok.
7. Zákazník má právo na obmedzenie spracúvania jeho osobných údajov a právo požadovať vymazanie osobných údajov, ak sú splnené podmienky podľa príslušných právnych predpisov.
8. Zákazník má právo na prenosnosť údajov, pokiaľ sú splnené podmienky podľa príslušných právnych predpisov.
9. Zákazník má právo vzniesť námietku proti spracovaniu založenému na oprávnenom záujme.
10. Zákazník má právo získať potvrdenie, že sú jeho osobné údaje spracúvané a ďalej právo na prístup k osobným údajom, ktoré môže uplatniť u svojho obchodného zástupcu alebo na kontaktoch uvedených v čl. II týchto podmienok.
11. Osobné údaje zákazníka nie sú predmetom automatizovaného rozhodovania.

IX. Cookies

1. Cookies sú malé textové súbory, ktoré sú prostredníctvom prehliadača uložené do vášho počítača, mobilného telefónu alebo iného koncového zariadenia. Webové stránky používajú cookies na zabezpečenie svojej funkcionality, k zvýšeniu komfortu zákazníka, na analýzu prevádzky a návštevnosti a na reklamné aktivity. Cookies vytvorené použitím našich stránok môžu byť sprístupnené tretím stranám.
2. Užívaním webových stránok nášho obchodu súhlasíte s používaním a ukladaním súborov cookies. K odvolaniu udeleného súhlasu využite technické prostriedky (nastavenia) vášho prehliadača, kde môžete súbory cookies zmazať a ich ukladanie zakázať.

X. Záverečné ustanovenia

1. Všetky subjekty údajov sa v týchto podmienkach označujú ako zákazník.
2. Tieto podmienky spracúvania osobných údajov platia od 25.5.2018.

PTÁČEK - veľkoobchod a.s.