Vode navzdory alebo ako hospodáriť s vodou

Prívalové dažde ani veľké suchá vás nemusia zaskočiť.

Vode navzdory alebo ako hospodáriť s vodou zverejnené: 4. 9. 2023

Stáva sa pomaly pravidlom, že extrémne horúčavy a suchá bývajú stále častejšie striedané prívalovými dažďami. Hovorí sa, že šťastie praje pripraveným, preto bude dobré vaše nehnuteľnosti na prívalové dažde riadne a s predstihom pripraviť. Podľa prognóz meteorológov nebudú v budúcnosti prívalové dažde žiadnou vzácnosťou, čo môže byť pre majiteľov nehnuteľností problém. Nejde ani tak o dážď, ale o kumuláciu veľkého množstva vody na jednom mieste, čo má za následok tzv. lokálne záplavy.

Tieto javy sú sprevádzané masívnym splachovaním zeminy, ktorá spolu s vodou zanáša suterénne a prízemné priestory. Samotná pohroma okrem možného statického narušenia stavieb a devastácie záhradných plôch znamená pre majiteľov nehnuteľností nekonečný maratón vysúšania a odbahňovacích prác. Problematika prívalových dažďov a lokálnych záplav sa týka tak rodinnej zástavby, ako aj majiteľov firiem a väčších objektov, priemyselných areálov a samozrejme aj verejnej správy, teda miest a obcí.

Vždy je dôležité zvoliť vhodné technologické zariadenie tak, aby došlo k čo najlepšiemu vsaku a odvodu vody. Finálne riešenie tak bude prospešné nielen v prípade prívalových, ale aj intenzívnejších dažďov.

Odvod vody
Na začiatku každej sústavy riešenia povrchových vôd sa obvykle umiestňuje zberné zariadenie, ktoré akumuluje dažďovú vodu. To môže byť bodové (vpusť uprostred spevnenej plochy) alebo líniové (umiestnené na hranici či v lineárnej priamke uprostred vyškárovanej odvodňovanej plochy) odvodnenie. Tieto segmenty nie sú nič iné ako betónový, polymérbetónový alebo plastový žľab s krycou mriežkou (podľa materiálu mriežky je potom udávaná aj nosnosť či pojazdnosť prvku). Pri výbere je teda nutné zohľadniť okrem veľkosti, materiálu a dizajnu aj možnosť zaťaženia. Zaťaženie definuje STN a delí sa na A, B, C, D, E, F.

Typ A je iba pre peších, aj keď laik by mohol mať pocit, že to zvládne aj osobné auto. Na vjazd do garáže musí byť minimálne B a viac. Líniové odvodnenie je väčšinou u chodníkov, garáží, pozdĺž domov, parkovísk a podobne. Zásadný je aj dobrý spád a vhodná dimenzia vodorovnej kanalizácie, ktorá nadväzuje na líniové odvodnenie. Toto pri existujúcej zástavbe zásadne ovplyvniť nejde, ale líniové odvodnenie je možné doplniť.

Opatrenia proti vode
Funkčné inžinierske siete, spätné klapky, líniové odvodnenie, vsaky a podobne, to sú len niektoré produkty rozsiahleho riešenia, ktoré vedia usmerniť vodný živel. Ročne naprší priemerne na našom území 600 l/m3. Pokiaľ je situácia štandardná, je dobré dažďovú vodu zachytávať, zbavovať hrubých nečistôt a následne využívať na závlahu, splachovanie, umývanie vozidla a podobne.

Akumulácia vody
Na konci celého systému by mala byť aj akumulačná alebo retenčná nádrž, ktorá zachytí prečistenú vodu. Rozdiel medzi retenciou a akumuláciou je iba v tom, ako je voda z nádrže odvádzaná. U retencie je regulovaným odtokom neustále nádrž vyprázdňovaná, to znamená, že v bezdažďovom období je retencia prázdna. Retenčné a akumulačné nádrže môžu byť zvárané z PP dosiek, monolitické plastové alebo prefabrikované z betónu.

Filtrácia nečistôt
Okrem zberu vody je dôležitou súčasťou systému aj filtrácia. Nielenže samotnú vodu predčistí od hrubých mechanických nečistôt, ale je aj garantom životnosti celého zariadenia. Hrubých nečistôt, ako sú vetvičky, lístie, štrk a podobne, sa zbavíte vo filtračnej šachte. Pri rodinných domoch sa jedná najčastejšie o ľahkú plastovú šachtu s priemerom 400 až 600 mm so sitom a voliteľným kalovým priestorom. Je však potrebné túto filtračnú šachtu raz za čas skontrolovať a predovšetkým vyčistiť.

Veľkosť nádrže
Veľkosť nádrže určuje odvodňovaná plocha (strecha a ďalšie spevnené plochy). Pri rodinných domoch sa využívajú najčastejšie nádrže s objemom 3–6 m3, pri väčších pozemkoch a nehnuteľnosti môžu mať objem aj 10 až 15 m3. Aj tu sa osvedčilo použitie väčších akumulačných nádrží v kombinácii so vsakom či retenčných nádrží tak, aby sme dokázali prívalový dážď čo najviac pozdržať. Na zamedzenie vírenia usadených nečistôt v nádrži, odporúčame na nátok osadiť ukľudňovaciu sadu.

Opatrenia proti vode
V prípade dobre urobenej drenáže okolo vlastných stavieb na pozemku (napríklad komplexný systém Fränkische opti-drän®) je možné taktiež do akumulácie či vsaku odvádzať vodu z drenážneho systému. Ten sa spravidla skladá z drenážnej rúrky v tyčiach či kolesách (pozor na často podceňované a zamieňané drenážne potrubie za lacnejšie a nevhodné melioračné) doplnené o profesionálne spojky a tvarovky vyústené do kontrolných drenážnych šachiet s možnosťou lapača piesku.

Už pri projekte je nutné počítať s väčšími prívalovými zrážkami a preto navrhnúť viac líniových či bodových odvodnení. Bohužiaľ si často stavebníci na tieto prípady spomenú neskoro, poprípade navrhnú odvodnenie len tak „od oka“, čo môže následne spôsobiť problém.

Doprava vody
Ďalším dôležitým prvkom sú spätné klapky. Tie sú u Ptáčka štandardne skladom, a to ako revízne šachty so spätnou klapkou, tak samostatné spätné klapky Nicoll Ottima. Pre zložitejšie realizácie je možné do systému vložiť ešte ľubovoľný počet kontrolných/revíznych šácht (skladajúcich sa zo šachtového dna s jedným až tromi nátokmi). Minimálny spád dažďovej kanalizácie by mal byť 1%. Na vedenie je vhodné použiť rúrky KG v minimálnej dimenzii DN110. Pre záhradu postačí kruhová tuhosť SN4, pre pojazdové plochy či plytšie uloženie voľte radšej SN8 a vyššie.

Využitie akumulovanej vody
Na čerpanie dažďovej vody z akumulačnej nádrže slúžia čerpadlá či výkonné čerpacie stanice, ktoré navyše napríklad umožnia plynulý prechod pri nedostatku vody v akumulačnej nádrži na iný zdroj, napríklad vodovodný rad či studňu. Pre jednoduché potreby zalievania poslúži obyčajné kalové čerpadlo, ale nejedná sa o nič komfortné.

Profesionálnejšie je určite použitie čerpadla s riadiacou jednotkou, ktoré môže reagovať na okamžitú potrebu odberu a distribúciu vody po záhrade riešiť podzemným vedením do pripravených rozvodných šácht s ventilom. Pre bezúdržbovú záhradu potom celý rad firiem ponúka kompletné závlahové systémy s takmer nulovým nárokom na obsluhu.

Jemná filtrácia
Pokiaľ budete využívať dažďovú vodu aj v rámci bežnej spotreby a zavediete ju do domu (najčastejšie na splachovanie WC alebo na pranie), potrebujete systém ešte rozšíriť o jemné filtre inštalované pred prechodom na vnútorné potrubie.

Vsakovanie vody
Samostatnú kapitolu tvorí vsakovanie. Ide o proces odvodnenia v miestach, kde to umožní geologické zloženie podložia a nechceme vodu ďalej využívať. Aj v tomto prípade je nutné voliť technické produkty, ako sú vsakovacie bloky a tunely tak, aby boli inštalované na nízko alebo vysoko zaťažovaných plochách.

Použitie retencie (či už v kombinácii s akumuláciou alebo bez) by malo vychádzať z projektu a geologické správy o podloží. Na ílovitých či skalnatých podložiach môže byť dokonca použitie vsakovania nevhodné!

Nedostatočné riešenie
Pokiaľ ide o vsakovanie, tak ľudia často využívajú len vykopanú jamu, ktorú zasypú kamením a považujú to za dostatočný vsak. Toto riešenie má však cca 30% úžitkový objem, zatiaľ čo profi vsakovacie bloky majú úžitkový objem až 95%! To v praxi znamená, že na vypočítaný však napr. 5 m3 musíte mať 3x takú veľkú jamu vysypanú štrkom, teda 15 m3 štrkového lôžka, aby ste splnili požadovaný úžitkový objem 5 m3. V konečnom dôsledku to sú potom vyššie náklady na zemné práce, nezanedbateľnú cenu za štrk a jeho dopravu. Vsakovací objekt je vhodné riešiť spolu s projektantom a výpočet podporiť v mieste vsaku aj vsakovacou skúškou. Územie SR totiž nie je najvhodnejšie na realizáciu vsakovania, preto prichádza do úvahy aj s prepadom či s vrtom do priepustných vrstiev.

V prípade otázok aj riešení konkrétnych prípadov sa príďte poradiť s našimi špecialistami na inžinierske siete. Na každej našej pobočke získate kontakt a určite sa dozviete všetko potrebné.