Dajte vode druhú šancu

Odpadová voda nemusí končiť iba v odpade, raz to bude surovina cenená zlatom, myslime na to už dnes.

Dajte vode druhú šancu zverejnené: 9. 10. 2023

Bez pitnej vody si nemožno predstaviť funkčnú domácnosť, na druhej strane je rovnako dôležité vyriešiť, čo robiť so znečistenou vodou a ako ju odviesť z domu.

Cesta odpadovej vody

Vo všetkých miestach s odberom vody musí byť inštalovaná aj funkčná kanalizácia. Z najfrekventovanejších miestností, teda z WC, z kúpeľne a kuchyne (sprcha, vaňa, umývadlo, ale aj práčka, prípadne odvod kondenzátu sušičky a drez, ak nie sú napojené inak), vedie potrubie do vnútornej kanalizácie. Odtiaľ odpadové vody putujú do kanalizačnej prípojky a do verejnej siete.

Kanalizačná prípojka

Kanalizačnou prípojkou je myslená samostatná stavba, tvorená úsekom potrubia od vyústenia vnútornej kanalizácie z domu (alebo odvodnenia pozemku) na zaústenie do stoky. Každý dom má mať iba jednu kanalizačnú prípojku, pri oddelenej kanalizácii potom jednu prípojku splaškovú a jednu dažďovú.

Kanalizácia ako taká sa všeobecne delí na vonkajšie a vnútorné (v majetku vlastníka je vždy celá prípojka aj tá na verejnom pozemku - iba sa rozlišuje na čie náklady sa robí údržba a výmena). Odpadovú vodu z domácnosti je možné v niektorých prípadoch zhromažďovať aj v nádrži a následne ju vyvážať, alebo čistiť v septiku či v domácej čistiarni. Platí, že potrubie je nutné dimenzovať vždy na konkrétne podmienky (minimálna povolená dimenzia je 160 mm). Musí sa dbať na sklon, minimálne 2%, garantujúce bezproblémové odtekanie splaškov. Projektant sa pri tvorbe návrhu nevyhne riešeniu odvetrania (vyvádza sa nad strechu) a rozmiestneniu zápachových uzávierok (sifónov). Domové čerpacie stanice, respektíve čerpacie šachty a čerpacie nádrže sú určené na prečerpávanie odpadových, dažďových a podzemných vôd do tlakovej alebo gravitačnej kanalizácie.

Šedá a čierna voda

Vodu, ktorá odteká z umývadiel, spŕch, vaní, práčok alebo umývačiek, nazývame vodou šedou. Ide teda o odpadovú vodu, ktorá ale neobsahuje fekálie alebo moč. Takú vodu, ktorá odteká z toaliet, potom nazývame vodou čiernou. Šedá a čierna voda sa však v kanalizácii mieša, a pretože obsahuje veľké množstvo znečistenia, je nutné ju čistiť v čistiarňach odpadových vôd.

Keď chýba kanalizácia

Stále existuje značné množstvo domov, ktoré nie sú napojené na obecnú kanalizáciu. Obyvatelia to môžu riešiť niekoľkými spôsobmi, napr. pomocou nádrže (žumpy), septiku alebo domovej čistiarne odpadových vôd. Je zrejmé, že inak budeme odpadové vody likvidovať v rekreačnom objekte, kam jazdíme desaťkrát do roka, a inak v trvalo obývanom rodinnom dome. Mohlo by sa zdať, že žumpa tu predstavuje najlacnejšie riešenie, ale tak to v mnohých prípadoch nie je – naopak žumpa je najdrahšie riešenie.

Domáca čistiareň odpadových vôd mnoho ľudí odrádza vyššou obstarávacou cenou – naopak ide o najlacnejšie riešenie odpadových vôd.

Čo je septik?

Ďalšou možnosťou, ako sa vysporiadať so splaškovou vodou je septik. Jedná sa o prietočnú, viackomorovú nádrž, rozdelenú prepážkami, kde dochádza k oddeľovaniu pevných kalov z odpadovej vody a anaeróbnym čistením. Súčasná platná legislatíva však čistenie odpadových vôd nepovažuje za dostatočné, preto je septik nutné doplniť ďalšími stupňami čistenia, napríklad zemným alebo pieskovým filtrom. Pri väčších septikoch sa niekedy zaraďuje aj viac filtrov za sebou. Pri septikoch je nutné tiež vyvážať kal, ale na rozdiel od žumpy to bude väčšinou jedenkrát do roka. Pomocou septiku je možné riešiť likvidáciu splaškov aj v rodinných domoch celoročne obývaných početnou rodinou.

Domová čistiareň odpadových vôd

Stále častejšie využívaným riešením pri nakladaní s odpadovou vodou je zriadenie domácej čistiarne odpadových vôd. Základom každej čistiarne je nádrž, v ktorej sa splašky zhromažďujú aj čistia. Na čistenie vody sa využívajú biologické procesy, počas ktorých mikroorganizmy rozkladajú nečistoty v odpadovej vode.

Okrem organických nečistôt sa ale domáca čistiareň dokáže postarať aj o odstránenie mechanických nečistôt. Znečistená voda prichádza najskôr do česlicového koša, ktorý zachytí pevné nečistoty. Až potom voda postupuje do inej nádrže, kde je čistená s pomocou mikroorganizmov.

Dôležité predpoklady

Čistiareň by mala mať čo najvyššiu účinnosť. Uvádza sa minimálne 95 %. Mala by byť tichá. Pokiaľ je ČOV plne funkčný, je bez zápachu. Pokiaľ naopak ČOV zapácha, týmto sa indikuje porucha v biologickom procese čistenia. Samotná prevádzka domácej čistiarne odpadových vôd je pomerne lacnou záležitosťou. Kapacita čistiarne závisí od počtu osôb, jej výkonnosť sa riadi hydrotechnickými výpočtami. Dôležitým faktorom je aj spôsob využitia vyčistenej vody. Pre umiestnenie čistiarne je rozhodujúci aj hygienický posudok, vyjadrenie stavebného úradu atď. Pre stavbu čistiarne odpadových vôd je nutný projekt.

Ako na vašu kanalizáciu vám poradia naši špecialisti. Kontakt na toho, ktorý je vám najbližšie, získate na našich pobočkách, či zákazníckej linke +421 222 111 901.